گردونه اعدام

قوانین در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، مبتنی بر فقه شیعه است. قوانینی که مداراگری در آن‌ها راهی ندارد و گویی دنبال بهانه برای ستاندن جان انسان‌ها هستند.
به عناوین اتهاماتی مثل بغی، محاربه، سب‌النبی، افساد فی‌الارض و ارتداد توجه کنید…

طرح از رضا عقیلی