چطور فکر می‌کنی؟!

طرحی از اسد بیناخواهی

با یادی از فاطمه سپهری، زندانی سیاسی.