ستاد امربه‌معروف مشکل شرعی بیماران زن را حل کرد!

طرحی از اسد بیناخواهی

طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر: «پوشش بیماران زن در اتاق‌های عمل در شأن زن مسلمان نیست. ۱۲ مدل لباس جراحی اسلامی برای بیماران زن در اتاق عمل طراحی شده است تا حدود شرعی رعایت شود.»