دیکتاتور تنها با اسباب‌بازی‌هایش بازی می‌کند

قان قان قااان…

طرحی از رضا عقیلی