سرنوشت ایران…؟!

جمهوری اسلامی با سیاست‌های نفرت‌پراکنانه و دیگری‌ستیزانه‌اش از جمله حمایت از حمله تروریستی حماس به شهروندان اسرائیلی و برگزاری «جشن پیروزی» برای کشتار شهروندان اسرائیلی، زندگی ایرانیان را به تباهی کشانده است.