حرفت را بزن، پیش از این‌که دیر شود

کارتونیست: اسد بیناخواهی