آیا خداباوران از خداناباوران حمایت می‌کنند؟ مخاطبان توانا پاسخ می‌دهند