تقویت هویت شهروندی؛ شاهراه احترام به حقوق خداناباوران