نظر مخاطبان توانا درباره اظهارات یک مداح درباره نشانه‌های ظهور