کدام زنان؟!

طرح از رضا عقیلی

اول زنان را انکار می‌کنند، سپس مشکلاتشان ناپدید می‌شود!